Chillix reklama

 Chillix reklama

Podmienky inzercie na www.vasprofit.sk

Základné pojmy

Prevádzkovateľ:

Profectum s.r.o., Výstavná 37, Nitra, 949 01,
IČO: 46 960 643, DIČ: 2023679845

Portál:

www.vasprofit.sk

Služby:

Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi. Poskytovanie reklamných bannerov pre iné spoločnosti.

Používateľ:

1. Súkromný inzerent – fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok

2. Firemný inzerent – fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti

3. Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba využívajúca Portál na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb, kúpu tovarov / služieb a s tým súvisiace služby ako napr. hodnotenie, kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a pod.

Základné podmienky

1. Prevádzkovateľ plní funkciu sprostredkovateľa medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotení, odoslaných e-mailov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu Vasprofit.sk aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.

3. Využívanie služieb portálu Vasprofit.sk je možné len po súhlase Používateľa s Podmienkami inzercie.

4. Služby portálu Vasprofit.sk sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby. Využívanie inzertných služieb Vasprofit.sk nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb.

5. Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

6. Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy info@vasprofit.sk.

Ochrana osobných údajov

1. Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli Vasprofit.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.

2. Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.

4. Údaje o Používateľoch portálu Vasprofit.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

5. Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.

6. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

Registrácia používateľa

1. Využívanie služieb portálu Vasprofit.sk nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje Používateľovi ďalšie možnosti správy inzerátov.

2. Neregistrovaní používatelia majú tiež možnosť pridávať inzeráty.

Prihlásenie používateľa

1. Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

2. Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto Podmienok inzercie.

Správanie sa používateľov

1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní ponuky povinný zabezpečiť, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:

a. môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),

b. je povinný obsah vlastnej ponuky upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,

c. nesmie vo vlastnej ponuke ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,

d. nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, pokiaľ by pôvodná ponuka bola stále platná,

Pridávanie inzerátov a hodnotenie

Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje :

-Vkladaním inzerátov cez rozhranie „Pridaj inzerát zadarmo“ na Vasprofit.sk,

1. Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu Vasprofit.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie alebo hodnotenia, ktoré budú v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami inzercie, pričom za takéto porušenie sa Používateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za doplnkové služby vzťahujúceho sa na konkrétny inzerát; zaplatený poplatok za doplnkové služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu (takýmto zápočtom sa zmluvná pokuta považuje za uhradenú).

2. Na portáli Vasprofit.sk je zakázané inzerovať:

o - práca s vyžadovaným poplatkom vopred,

o - chudnutie,

o - multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry,

o - kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty,

o - propagácia a predaj liekov, cigariet, alkoholu a drôg,

o - inzeráty v inom ako Slovenskom jazyku (aj nesprávna Slovenčina – zahraničné počítačové roboty),

o - erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, ponuka erotických služieb, eroticky zamerané pracovné ponuky,

o - bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,

o - nadmerné množstvo tovaru (v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt),

o - chip tuning, powerboxy,

o - pohonné hmoty.

3. Ďalej je zakázané:

o - písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,

o - do názvu alebo textu inzerátu vkladať špeciálne znaky (@*#$%^&!?),

o - do názvu alebo do textu inzerátu vkladať www adresu,

o - pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie,

o - používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväčšia ponuka, ...),

o - vkladať formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatočne veľký aby sa tam zmestil celý popis,

o - používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,

o - používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...),

o - atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

Administrácia inzerátov

1. V systéme Vasprofit.sk môže Používateľ svoje inzeráty meniť, dopĺňať alebo vymazať kedykoľvek počas ich platnosti. Všetky úkony možno robiť v sekcii „Moje inzeráty“, z vyhľadávania, z kategórie alebo priamo z detailu inzerátu.

Zodpovednosť za škodu

1. Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu Vasprofit.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, či tretími osobami.

2. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Vasprofit.sk.sk.

3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Vasprofit.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4. Prevádzkovateľ portálu Vasprofit.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.

5. Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Vasprofit.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál Vasprofit.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli Vasprofit.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

Reklamačný poriadok

1. V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ povinný písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese info@vasprofit.sk

2. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

3. Prevádzkovateľ portálu Vasprofit.sk.sk je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

4. Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používateľa bez zbytočného odkladu informovať o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

1. Podmienky inzerovania na portáli Vasprofit.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2. Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Vasprofit.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.

3. Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme Používateľa, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.
Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

4. Podmienky inzercie na Vasprofit.sk sa Používateľ zaväzuje dodržiavať. 
Chillix reklama
  

Chillix reklama
Chillix reklama
Chillix reklama
Chillix reklama